Artikelen

Act en loopbaancoaching

https://www.act-in-lob.eu/MEDIA/doc/LV-2014-03-02.pdf

 

Oudere werknemer is een vaak vergeten schat aan innovatiekracht

di 03 juni 2014 -

Oudere werknemers beschikken over de ideale eigenschappen die nodig zijn om innovatie te stimuleren, maar toch wordt die groep personeelsleden vaak het minst in verband gebracht met vernieuwing. Dat zegt analist Michael O’Bryan, oprichter van innovatie-consulent 360 Thinking. O’Bryan wijst erop dat oudere werknemers in het algemeen over een grote expertise, maturiteit en motivatie beschikken.

Die elementen zijn volgens hem cruciale voorwaarden voor een efficiënt creatief werk. Toch wordt volgens de analist vaak de perceptie gehanteerd dat oudere werknemers niet vernieuwend kunnen zijn. Om innovatie optimaal te stimuleren, moet volgens O’Bryan van die misvatting worden afgestapt.

“Er doen heel wat algemene misvattingen de ronde over creativiteit op de werkvloer,” zegt Michael O’Bryan. “Wanneer de meeste mensen zich een beeld proberen te vormen over een groep creatievelingen, wordt waarschijnlijk gedacht aan een groep twintigers in verschoten jeans en een modieuze bril."

"Het koppige idee om creativiteit exclusief voor te behouden voor jonge werknemers en de perceptie dat oudere collega’s teveel verroest zijn in vaste gewoontes om nog vernieuwend te kunnen werken, heeft in het licht van de moderne economie om verschillende redenen een bijzonder contraproductieve impact.”

“Creativiteit en zijn eindproduct innovatie zijn van cruciaal belang voor de overlevingskansen in de wereldwijde economie,” verduidelijkt de innovatie-consulent. “Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat de beroepsbevolking steeds ouder zal worden. Wanneer deze twee realiteiten naast elkaar worden geplaatst, moet men zich afvragen op welke manier het nog mogelijk is om in de wereldwijde economie te overleven."

"Op het eerste gezicht lijken het samengaan van innovatie en vergrijzing voor de economie een onmogelijke opdracht. In werkelijkheid is er sprake van een grote opportuniteit waarvoor de oudere beroepsbevolking unieke kwalificaties heeft."

“Met de grote media-aandacht voor de wereld van jonge ondernemers en innovatoren, lijkt het vreemd dat meer middelen zouden moeten worden toegespitst op oudere werknemers,” geeft Michael O’Bryan aan. “Uiteraard mag de opkomst van vernieuwers uit de jongere generatie niet worden genegeerd, maar het zou verkeerd zijn om innovatie exclusief aan die groep te koppelen."

"Die perceptie verhindert dat managers worden aangezet om de creativiteit bij oudere werknemers te stimuleren, wat potentieel een groot verlies aan innovatiekracht kan inhouden. Oudere werknemers vormen immers de meerderheid van het personeelsbestand en kunnen dan ook bijzonder veel innovatiepotentie herbergen.”
“Algemeen wordt aangenomen dat jongeren beter geschikt zijn om nieuwe ideeën te ontwikkelen,” merkt Michael O’Bryan nog op. “Er is bovendien het historische stereotype van de oudere werknemer die zich onwennig voelt in een innovatieve omgeving. Snelle veranderingen in de technologie beïnvloeden de perceptie dat oudere werknemers niet in staat zijn om gelijke tred te houden."

"Nochtans kunnen die percepties niet door wetenschappelijke bewijzen worden gestaafd. Uit een brede waaier studies is gebleken dat leeftijd geen enkele impact heeft op creativiteit. Natuurkundigen doen hun belangrijkste ontdekkingen op achtenveertigjarige leeftijd en kunstschilders bereiken hun creatief hoogtepunt op tweeënveertig jaar.”

O’Bryan wijst erop dat er verschillende pijlers zijn voor creativiteit. “Er is een intrinsieke motivatie tot innovatief gedrag noodzakelijk, maar er moet ook sprake zijn van expertise, creatieve vaardigheden en een ondersteunende omgeving,” verduidelijkt de analist. “Oudere werknemers beschikken meestal alvast over expertise en motivatie."

"Oudere werknemers blijken immers een interne motivatie te hebben om fier te zijn op hun werk en hebben door hun maturiteit meestal ook een grote expertise opgebouwd. De twee resterende factoren kunnen met de ondersteuning van het management bovendien perfect worden ingevuld.”

Bron: Express.be

 

Oudere werknemers juist goed voor bedrijf!

Oudere werknemers melden zich minder vaak ziek en komen vaker op tijd dan jongere werknemers. Ze zijn een mentor voor jongeren en kunnen net zo goed met nieuwe technologie omgaan.

De meeste jongeren op de werkvloer hebben graag ouderen om hen heen. Ze zien oudere werknemers als rolmodel. Dat blijkt uit Brits onderzoek onder meer dan 2.000 volwassenen.

Oudere werknemers zijn loyaler, gemotiveerder en ze werken zorgvuldiger. De helft van de werknemers boven de 55 had zich het afgelopen jaar niet een keer ziek gemeld. Bovendien verschijnen oudere werknemers vaak vroeg op het werk. Uit eerder onderzoek bleek ook dat ze bereid zijn om salaris in te leveren, als ze daardoor aan het werk kunnen blijven.

Het aantal oudere werknemers zal de komende tijd alleen maar toenemen. In 2010 was een derde van de werknemers in Nederland ouder dan 50. In 2040, op het hoogtepunt van de vergrijzing, zal de helft van de werknemers 50 plus zijn.

Bron: Daily Mail

artikel 2 februari 2014 http://www.welingelichtekringen.nl/economie/272522/oudere-werknemers-juist-goed-voor-bedrijf.html

Bazen moeten veertigplussers niet afschrijven

Radboud Universiteit                                                                                                                                                                                                                                                         Langer door móeten werken? Langer door wíllen werken zul je bedoelen! Het denken over werken tot (en met) je vijfenzestigste zou positiever kunnen, vindt Beate van der Heijden, hoogleraar Bedrijfskunde in Nijmegen. Zij pleit in haar oratie vrijdag voor kracht van senioriteit en tegen leeftijdsstereotypering. Langer doorwerken - het kan, en steeds meer mensen willen het ook. Het aandeel oudere werknemers dat zegt tot hun vijfenzestigste jaar te willen doorwerken, is de laatste jaren gestegen van 21 procent in 2005 naar 36 procent in 2008. Ouderen kunnen, aldus Beate van der Heijden (hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategisch Human Resource Management), met hun kennis en ervaring een grote toegevoegde waarde hebben op de arbeidsmarkt. En dat geldt voor alle werknemers en dus zouden werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de doorlopende ontwikkeling van alle werknemers, niet alleen voor de hoogopgeleiden (zoals nu vaak het geval is).

Vooroordelen
Maar werkgevers laten zich nogal eens leiden door stereotiepe ideeën over oudere werknemers. Veertigplussers - mensen die dus toch nog gauw 25 jaar aan het werk zullen blijven - zouden minder ambitieus zijn, duurder, hun prestaties en hun innoverend vermogen zouden afnemen, hun kennis zou onderhevig zijn aan erosie, ze zouden minder flexibel zijn, minder creatief, star en gefrustreerd.

Zelfvervullende profetie
Werknemers boven de veertig denken daar zelf heel anders over. Maar, stelt Van der Heijden, dan treedt de zelfvervullende profetie in werking: omdat werkgevers niet ‘geloven' in veertigplussers, besteden ze minder aandacht aan hun loopbaan- en ontwikkelingsmogelijkheden; de betreffende werknemers raken door die negatieve houding gefrustreerd, waardoor de baas nog negatiever gaat denken over hun inzetbaarheid. Leeftijdsstereotypering is, kortom, fnuikend. En daarom moet het voorkómen daarvan een van de belangrijkste aandachtspunten zijn in duurzaam loopbaanbeleid - aldus veertigplusser Beate van der Heijden.

datum bericht: 18 maart 2011     

 http://www.ru.nl/nieuws/@802939/bazen-moeten/

nog meer artikelen

 

 

 

Kompas Training & Coaching helpt veertigplussers die onvoldoende energie en voldoening ervaren in werk/privé binnen 4 maanden meer zicht te krijgen op wat ze willen